tv-series-poster-1

Hidden Love

Actors:  Chang Haibo, Gu Shuqi, Guan Zijing, Hu Yuxuan, Lu Dong Xu, Qi Tianqing

Since high school, Sang Zhi has had a crush on Duan Jiaxu. When fate brings them together again, they find a chance to embark on a sweet relationship.